Projekty a výběrová řízení

Národní plán obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za

Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.  Využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

logo_douc.png

Projekt podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání

a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

 

Na naší škole probíhá projekt Participativní rozpočet (Pébéčko), který je financován MČ Brno-střed.

Žáci od 4. - 9. ročníků navrhují projekty vedoucí ke zlepšení vybavení školy, své projekty obhajují a posléze o nich také hlasují.

Naše škola je zapojena do projektu  „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně".

Cílem projektu je seznámení dětí se základy anglického jazyka a komunikace. Projekt je realizován s podporou Magistrátu města Brna.

 

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017

Škola je realizátorem projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/000102 pod názvem Vzdělávání pro budoucnost v rámci výzvy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý

Projekt v rámci ERASMUS+ (Strategická partnerství ve školním sektoru)

Název: Sport Unites

registrační číslo: 216-CZ01-KA219-024009_1

výše grantu: 56 700 Euro

doba trvání: 24 měsíců 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right_resize.jpg

Cílem projektu je zejména prohloubení jazykových kompetencí - u koordinátorské školy v

Naše škola je realizátorem projektu Technické příležitosti v rámci výzvy OPVK CZ.1.07, číslo výzvy 57, pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0807. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Předpokládané datum

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu - registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0764