Sport Unites - ERASMUS+ projekt

Projekt v rámci ERASMUS+ (Strategická partnerství ve školním sektoru)

Název: Sport Unites

registrační číslo: 216-CZ01-KA219-024009_1

výše grantu: 56 700 Euro

doba trvání: 24 měsíců 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right_resize.jpg

Cílem projektu je zejména prohloubení jazykových kompetencí - u koordinátorské školy v anglickém i německém jazyce, u partnerské školy v jazyce anglickém, a tím soustavné zlepšování znalosti cizích jazyků.

Během projektu budou studenti objevovat podobnosti a rozdíly v partnerských zemích a prostřednictvím společných zážitků budou vedeni k mezinárodnímu porozumění, toleranci a k získávání bohatých zkušeností. Realizace projektu předpokládá uskutečnění čtyř mezinárodních mobilit studentů na partnerských školách. Financování pobytů v zahraničí je plně hrazeno ze získaného grantu. Studenti si rozšíří a prohloubí znalosti reálií mezi zeměmi obou partnerských škol.Zapojení studenti budou mít příležitost vyzkoušet si nové inovativní postupy v procesu vzdělávání. Projekt byl postaven na myšlence, která je vyjádřena v názvu - "Sport Unites". Všichni zúčastnění budou mít spoustu příležitostí prohlubovat povědomí o sportu jako takovém, o jednotlivých sportovních disciplínách, ikonách sportu obou zúčastněných měst a zásadách fair play. Nedílnou součástí projektu je rovněž podpora kompetence

v ICT. Projekt si také klade za cíl získat dlouhodobého a strategického partnera v oblasti vzdělávání pro předávání zkušeností. V dlouhodobém horizontu očekáváme, že by spolupráce mezi školami mohla probíhat i bez finanční podpory.

 

The aim of the project is primarily  to broaden linguistic skills - in English and German with the coordinating school, in English with a partner school, as well as the continuous improvement of  language skills. During the project, students will explore the similarities and differences in partner countries and through shared experiences they will be led to international understanding, tolerance and gaining rich experience. Implementation of the project foresees the realization of four international mobilities of students at partner schools. Financing of stays abroad is fully funded from the grant received. Students will broaden and deepen their knowledge of life and customs between the countries of both partner schools.

The students involved will have the opportunity to try out new and innovative methods in education. The project was built on the idea that is expressed in the name - "Sport Unites". All participants will have plenty of chances to deepen awareness about the sport itself, the various sports disciplines, sports icons of participating cities and the principles of fair play. An integral part of the project is also support of  ICT competence. The project also aims to gain long-term strategic partner in education for sharing experience. In the long term, we expect that cooperation between schools could proceed without financial support. 

 

Ziel des Projekts ist vor allem der Ausbau der sprachlichen Fähigkeiten – in Englisch und Deutsch der Schüler der Koordinierungsschule, in Englisch der Schüler der Partnerschule, sowie die kontinuierliche Verbesserung der kommunikativen Fertigkeiten. Während des Projekts werden die Schüler Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Partnerländern entdecken und so durch die gemeinsam gemachten Erfahrungen, zu internationalem Verständnis, Toleranz und einem reichen Erfahrungszuwachs geführt werden. Bei der Durchführung des Projekts sind vier internationale Mobilitäten der Schüler in den jeweiligen Partnerschulen vorgesehen. Die Finanzierung der Reiseaufenthalte ist vollständig durch den erhaltenen Zuschuss gefördert. Die Schüler werden ihr Wissen über das Leben und Bräuche der Länder in den beiden Partnerschulen erweitern und vertiefenDie beteiligten Schüler werden die Möglichkeit erhalten, sich in neuen und innovativen Lehr- und Lernmethoden auszuprobieren. Das Projekt basiert auf der Idee, die in dem Projektnamen "Sport Unites"ausgedrückt wird. Alle Teilnehmer werden zahlreiche Möglichkeiten erhalten, ihr Bewusstsein und Wissen über Sport im Allgemeinen, die verschiedenen Sportarten, die Sportidole der teilnehmenden Städte sowie über die Prinzipien des Fair Play zu vertiefen. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist außerdem der unterstützende Gebrauch von IKT-Kompetenzen. Das Projekt strebt eine nachhaltige Bildungspartnerschaft der beiden Partnerschulen an, um somit langfristig Erfahrungen zu teilen. Wir gehen davon aus, dass die Kooperation zwischen beiden Schulen über das Projektende hinaus und ohne finanzielle Unterstützung fortgeführt werden könnte.

logo.png