Vyzvednutí dítěte ze Školní družiny

Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.

V době od 14:00 do 15:00 se děti ze ŠD nevyzvedávají.

Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD do 17:30 hod. Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout. Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, prosíme o telefonické oznámení vychovatelce do ŠD. Při docházce do ranní družiny jsou žáci povinni ohlásit se u vychovatelek před vstupem do školní budovy. Pokud tak neučiní, nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost.

Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout do 17:30 hodin (neuvedou-li v zápisním lístku poznámku, že žák bude odcházet sám).

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči pedagogický pracovník nejdříve podle možnosti informuje telefonicky rodiče žáka, popřípadě další kontaktní osoby uvedené na zápisním lístku. V krajním případě může být dítě umístěno do "Chovánku" - dětského centra rodinného typu, Vejrostova 1361/8, Brno. Tel.543210412, 543210409-411.