Školní řád

V souladu s Vyhláškou. č. 48/2005 o Základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a se Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a souvisejícími právními předpisy v oblasti školské legislativy upravuje školní řád podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci, upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 Školní řád dále upravuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Součástí školního řádu je i klasifikační řád, který obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Školní řád je platný a závazný pro všechny zaměstnance a žáky školy a jejich zákonných zástupců v prostorách budovy školy, v areálu školy a při akcích pořádaných školou.

Příloha Velikost
Školní řád Bakalka 669.14 KB