Knihovna

Přijďte si pujčit knihu do naší školní knihovny. K dispozici máme zhruba 700 titulů. Knihovna je určena žákům jak prvního, tak i druhého stupně. Knihovnu najdete v suterénu školy v místnosti vedle vrátnice.

Výpůjční doba: 1. stupeň

 • středa 12:30 – 13:30 (Marta Moštková)
 • pátek  12:30 – 13:30 (Marta Egberts)

Výpůjční doba: 2. stupeň

 • pondělí 13:30 – 14:00 (Martin Kotrba)
 • pátek 13:30 – 14:00 (Eva Svobodová)

Seznam knih je uveden v tabulce.

Původní knihovna Vyber si knihu
1. stupeň I Vyber si knihu
1. stupeň II Vyber si knihu
2. stupeň Vyber si knihu

Řád školní knihovny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8

1. Všeobecná ustanovení

 • Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Stanovuje práva a povinnosti žáků a podmínky provozu školní knihovny.

2. Provoz školní knihovny

 • Školní knihovna zajišťuje podporu výchovy, vzdělávání a rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků. Školní knihovna je otevřena pro žáky 1. stupně a 2. stupně.

3. Uživatelé

 • Uživatelem se může stát každý žák ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Při první návštěvě je žák seznámen s řádem knihovny.

4. Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživatel má právo bezplatně si půjčovat knižní publikace, které jsou součástí „Katalogu knih“. Tento katalog je dostupný v tištěné podobě přímo ve školní knihovně i na webových stránkách školy.

Uživatel je povinen:

 • udržovat pořádek a klid ve školní knihovně
 • chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu či vpisovat poznámky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat)
 • čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám, ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčené
 • chovat se ohleduplně k vybavení knihovny
 • řídit se pokyny pracovníka knihovny
 • v knihovně není dovoleno jíst ani pít

5. Způsob půjčování

 • Uživatel knihovny si může vypůjčit nejvýše 1 knižní publikaci. O výjimce může rozhodnout správce knihovny.
 • Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy, které nebyly řádně zaregistrovány jako tzv. „výpůjčka“ v knižním lístku.

6. Výpůjční lhůta

 • Knihy se půjčují na dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne výpůjčky.
 • Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku.

7. Další ustanovení

 • Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně a ukládat je na vyhrazené místo.
 • Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny.
 • Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, správce upozorní rodiče formou upomínky v žákově „Sdělení rodičům“ či „Žákovské knížce“.
 • Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit v plné výši.
 • Do vyšetření způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování.Pracovníci knihovny

Mgr. Martin Kotrba (2. stupeň)

Mgr. Eva Svobodová (2. stupeň)

Mgr. Daniela Krejčí (1. stupeň)

Mgr. Marta Egberts (1. stupeň)