Knihovna

Přijďte si pujčit knihu do naší školní knihovny. K dispozici máme zhruba 700 titulů. Knihovna je určena žákům jak prvního, tak i druhého stupně. Knihovnu najdete v suterénu školy v místnosti vedle vrátnice.

Výpůjční doba: 1. stupeň

 • středa 12:30 – 13:30 (Marta Moštková)
 • pátek  12:30 – 13:30 (Marta Egberts)

Výpůjční doba: 2. stupeň

 • pondělí 13:30 – 14:00 (Martin Kotrba)
 • pátek 13:30 – 14:00 (Eva Svobodová)

Seznam knih je uveden v tabulce.

Původní knihovna Vyber si knihu
1. stupeň I Vyber si knihu
1. stupeň II Vyber si knihu
2. stupeň Vyber si knihu

Řád školní knihovny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8

1. Všeobecná ustanovení

 • Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Stanovuje práva a povinnosti žáků a podmínky provozu školní knihovny.

2. Provoz školní knihovny

 • Školní knihovna zajišťuje podporu výchovy, vzdělávání a rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků. Školní knihovna je otevřena pro žáky 1. stupně a 2. stupně.

3. Uživatelé

 • Uživatelem se může stát každý žák ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Při první návštěvě je žák seznámen s řádem knihovny.

4. Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživatel má právo bezplatně si půjčovat knižní publikace, které jsou součástí „Katalogu knih“. Tento katalog je dostupný v tištěné podobě přímo ve školní knihovně i na webových stránkách školy.

Uživatel je povinen:

 • udržovat pořádek a klid ve školní knihovně
 • chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu či vpisovat poznámky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat)
 • čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám, ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčené
 • chovat se ohleduplně k vybavení knihovny
 • řídit se pokyny pracovníka knihovny
 • v knihovně není dovoleno jíst ani pít

5. Způsob půjčování

 • Uživatel knihovny si může vypůjčit nejvýše 1 knižní publikaci. O výjimce může rozhodnout správce knihovny.
 • Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy, které nebyly řádně zaregistrovány jako tzv. „výpůjčka“ v knižním lístku.

6. Výpůjční lhůta

 • Knihy se půjčují na dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne výpůjčky.
 • Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku.

7. Další ustanovení

 • Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně a ukládat je na vyhrazené místo.
 • Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny.
 • Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, správce upozorní rodiče formou upomínky v žákově „Sdělení rodičům“ či „Žákovské knížce“.
 • Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit v plné výši.
 • Do vyšetření způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování.

Pracovníci knihovny

Mgr. Martin Kotrba (2. stupeň)

Mgr. Eva Svobodová (2. stupeň)

Mgr. Daniela Krejčí (1. stupeň)

Mgr. Marta Egberts (1. stupeň)