Cambridge zkoušky pro děti

Cambridge Young Learners English Tests jsou vytvořeny pro děti mezi 7-12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Testy například neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl". Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia. YLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers.

Průběh zkoušky

YLE se skládá ze tří částí, tzv. Papers.

  • Paper 1 - Čtení a psaní (Reading and Writing)
  • Paper 2 - Poslech (Listening)
  • Paper 3 - Mluvený projev (Speaking)

V celé zkoušce může dítě získat 15 bodů neboli erbů. Mezi úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti nestresuje, ale motivuje.

Certifikát a platnost

Po absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát.

Zkouška je oficiálně uznávána ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě a stále více i u nás. Certifikát o jejím složení potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium. Certifikát má celoživotní platnost.

STARTERS

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 min), poslech (přibližně 20 min), mluvení (5 min).

MOVERS

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 min), poslech (přibližně 25 min), mluvení (7 min).

FLYERS

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin studia jazyka. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 min), poslech (přibližně 20 min), mluvení (9 min).

KET for Schools | Cambridge English: Key for schools

První krok pro žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky. Rozdíl mezi zkouškou KET for Schools a zkouškou KET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol.

Obsah zkoušky

čtení a psaní (70 min), poslech (30 min), mluvení (do 10 min ve dvojici kandidátů).

Jaké hodnocení mohu získat?

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení KET je pevně stanovený potřebný počet bodů:

Pass with Distinction (Council of Europe level B1) = 90-100

Pass with Merit = 85-89

Pass = 70-84

Council of Europe level A1 (Úroveň Rady Evropy A1) = 45-69

Fail (Neúspěšný) = 0-44

Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A1.

PET for Schools | Cambridge English: Preliminary for schools

Testuje komunikativní způsobilost žáků ve věku od 11 do 14 let v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Žák na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny v kontaktu s rodilými mluvčími i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. Rozdíl mezi zkouškou PET for Schools a zkouškou PET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol (ve věku od 11 do 14 let).

Obsah zkoušky

čtení a psaní (90 min), poslech (40 min), mluvení (10-12 min ve dvojici kandidátů)

Jaké hodnocení mohu získat?

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení PET je pevně stanovený potřebný počet bodů:

Pass with Distinction (Council of Europe level B1) = 90-100

Pass with Merit = 85-89

Pass (Druhý stupeň) = 70-84

Council of Europe level A2 (Úroveň Rady Evropy A2) = 45-69

Fail (Neúspěšné hodnocení) = 0-44

Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A2.

B2 First for Schools | Cambridge English: First for Schools

Kvalifikace B2 First for Schools (dříve známá jako FCE for Schools) ukazuje, že student má jazykové dovednosti potřebné ke komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Úroveň B2 je široce uznávaná v obchodní sféře a na univerzitách; je to také skvělý způsob, jak se připravit na zkoušky vyšší úrovně, jako je C1 Advanced.

K dosažení úrovně B2 je potřeba okolo 600 hodin studia. B2 First for Schools je zaměřen na stejnou úroveň CEFR jako B2 First, ale s obsahem cíleným spíše na žáky/studenty školního věku než na dospělé.

Obsah zkoušky

čtení a použití angličtiny (75 min), psaní (80 min), poslech (asi 40 min), mluvení (14 min ve dvojici kandidátů)

Jaké hodnocení mohu získat?

Všichni kandidáti obdrží "Statement of Results" (výsledky). Kandidáti, jejichž výkonnost se pohybuje mezi úrovněmi B1 a C1 (skóre 140-190 na stupnici Cambridge English), také obdrží certifikát.

Známka A (skóre 180-190 na stupnici Cambridge English)

Uchazeči mohou prokazovat schopnosti přesahující úroveň B2. Pokud kandidát ve své zkoušce dosáhne stupně A, obdrží B2 First Certificate v angličtině, který uvádí, že prokázal schopnosti na úrovni C1.

Známka B a známka C (skóre 160-179 na stupnici Cambridge English)

Pokud kandidát ve své zkoušce dosáhne stupně B nebo C, získá B2 First Certificate z angličtiny na úrovni B2.

CEFR úroveň B1 (skóre 140-159 na stupnici Cambridge English)

Pokud je výkon kandidáta pod úrovní B2, ale spadá do úrovně B1, obdrží certifikát Cambridge English potvrzující, že prokázal schopnosti na úrovni B1.